x

D'acord amb el que estableix l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter general, Associació Plataforma per la Llengua, Col·lectiu l'Esbarzer, amb domicili al carrer de Sant Honorat, núm. 7, principal 1a, 08002 Barcelona, l'informa que les dades de caràcter personal que se'ns comuniquin en el formulari de registre d'aquesta pàgina o de l'aplicació informàtica seran objecte de tractament i s'inclouran en un fitxer responsabilitat de l'Associació Plataforma per la Llengua, Col·lectiu l'Esbarzer. Aquest fitxer i el seu tractament automatitzat tenen com a finalitat mantenir informats els usuaris i usuàries de les nostres notícies i novetats o atendre les seves consultes i peticions a través dels formularis i correus electrònics que posem a la seva disposició a tal efecte tant a la nostra pàgina web com a les aplicacions informàtiques, així com desenvolupar accions i campanyes de promoció de la llengua catalana, i oferir, mitjançant l'enviament de correus electrònics o la realització de trucades, els serveis que puguin ser del seu interès i la possibilitat de ser soci de ple dret de l'Associació.

D'acord amb el que estableix l'article 15 de la LOPD en relació amb els articles 23 a 26 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en qualsevol moment, dirigint-se per escrit a l'Associació Plataforma per la Llengua, Col·lectiu l'Esbarzer, al carrer de Sant Honorat, núm. 7, principal 1a, tel. 93 321 18 03, correu electrònic info@plataforma-llengua.cat.

Si no introdueix les dades de caràcter personal que apareixen en aquest formulari d'inscripció obligatòria, es possible que Associació Plataforma per la Llengua, Col·lectiu l'Esbarzer no pugui atendre la seva sol·licitud.

Li preguem que comuniqui a Associació Plataforma per la Llengua, Col·lectiu l'Esbarzer totes les modificacions de les seves dades de caràcter personal a fi de tenir les dades degudament actualitzades i sense errors en els nostres fitxers. Igualment, amb l'acceptació d'aquest avís legal, reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i reals.

Associació Plataforma per la Llengua, Col·lectiu l'Esbarzer es compromet a tractar de forma confidencial les dades de caràcter personal i a utilitzar-les només per a les finalitats indicades.

Menors de 18 anys. Si vostè és menor de 14 anys, necessita el consentiment de la seva mare, pare o tutor legal per poder enregistrar les dades que seran objecte de tractament.

Si vostè és major de 14 anys, podrà consentir-ho per si mateix/a, però l'advertim que no ha de publicar o comunicar-nos dades, informació o fotografies dels seus amics i/o entorn social. Li facilitem un enllaç de l'Agència Catalana del Consum on s'estableix una guia sobre aquest assumpte. Aquest enllaç, però, por ser modificat per la mateixa Agència.

https://consum.gencat.cat/temes_de_consum/proteccio_de_dades/index.html

El responsable del fitxer ha adoptat totes les mesures de seguretat exigibles legalment dins de les seves instal·lacions, sistemes i fitxers d'acord amb el que estableix el reglament de la LOPD, aprovat per Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. Així mateix, el responsable del fitxer garanteix la confidencialitat de les dades personals tot i que informa que comunicarà les dades a les autoritats públiques competents sempre que sigui requerit segons les disposicions legals.

El propietari de les dades personals és responsable, en tot moment, de l'exactitud, vigència autenticitat i pertinència de les dades proporcionades.

Discriminacions lingüístiques:
per què les patim?

Cada any milers de persones són discriminades per parlar en català. La majoria es produeixen en la relació amb les administracions públiques i s’han catalogat com a greus pel fet que el ciutadà s’ha quedat sense la possibilitat de fer el tràmit o gestió perquè ha estat vexat o agredit.

Això és només la part més coneguda d’un problema molt més gran. I és que la causa principal d’aquestes discriminacions és que, a diferència d’Estats democràtics plurilingües com el Canadà, Bèlgica, Suïssa o Finlàndia, l’Estat espanyol funciona amb una llengua de primera, sempre vàlida, i tracta la resta com a secundàries, fet que ocasiona un descuit generalitzat a l’hora de prestar els serveis en català. A més, moltes discriminacions no es denuncien o bé els parlants renuncien als seus drets lingüístics per evitar situacions d’aquesta mena.

Tenim dret de parlar la nostra llengua com ho fan els francòfons del Canadà, els flamencs de Bèlgica o els parlants d’italià a Suïssa i no ens resignarem davant d’aquesta situació. Volem solucions que evitin que siguem ciutadans de segona pel fet de parlar el català.

Ja n'hi ha prou!

Denunciem aquest estat de discriminació lingüística! Signa el pla de xoc de mesures contra les discriminacions i la impunitat i reclamem als governs que les apliquin per posar fi a aquesta situació.

SIGNA LA PETICIÓ

1

APROVACIÓ DE NOVES LLEIS CONTRA LA DISCRIMINACIÓ LINGÜÍSTICA: QUI DISCRIMINA HA DE SER SANCIONAT

2

CARTELLERIA VISIBLE A TOTS ELS EQUIPAMENTS PÚBLICS PER RECORDAR A CIUTADANS I TREBALLADORS PÚBLICS EL DRET DE PARLAR LA NOSTRA LLENGUA

3

DOTACIÓ DEL GOVERN I ELS COSSOS POLICÍACS I DE SEGURETAT DE PROGRAMES D’INVESTIGACIÓ, PREVENCIÓ I ABORDATGE DE LA CATALANOFÒBIA

4

OBLIGATORIETAT DELS TREBALLADORS PÚBLICS DE DOMINAR LA NOSTRA LLENGUA PER GARANTIR EL NOSTRE DRET DE PARLAR-LA A TOTES LES ADMINISTRACIONS

Casos de discriminacions a:

L'administració

+ Informació

L'empresa

+ Informació

La justícia

+ Informació

Com podem aturar les discriminacions lingüístiques?

Enviem milers de cartes als governs català, valencià, balear i aragonès, i també al govern espanyol, amb les mesures del pla de xoc per aturar la discriminació i la impunitat de qui discrimina. Omple el formulari i signa la petició:

Introdueix tots els camps obligatoris

Introdueix una direcció de correu vàlida

Has d’acceptar la política de privacitat.

Ja t’has adherit anteriorment a aquesta campanya amb aquest correu

Signatura registrada correctament! Moltes gràcies!

* Aquests camps són obligatoris
He llegit i accepto la política de privacitat i l'avís legal*

Les dades personals que ens faciliteu a través d'aquest formulari seran incorporades a la nostra base de dades i seran tractades de manera confidencial per la PLATAFORMA PER LA LLENGUA.

Així mateix, podrem comunicar-nos amb vós per via electrònica o telefònica, basant-nos en l'interès legítim de PLATAFORMA PER LA LLENGUA, per comunicar-vos informació sobre novetats, activitats, campanyes o actes organitzats per PLATAFORMA PER LA LLENGUA, i altres comunicacions que puguin resultar del vostre interès.

En cap cas cedirem les vostres dades personals a tercers sense el vostre consentiment previ.

El període de conservació de les dades serà el necessari per al manteniment de la relació i un màxim de 5 anys un cop finalitzada.

Durant la vostra relació amb l'entitat, i estrictament per a la gestió de les vostres dades personals, PLATAFORMA PER LA LLENGUA podrà emprar programari per desar-les als EUA. Aquesta transferència està emparada en l'escut de privacitat UE-EUA.

Des de PLATAFORMA PER LA LLENGUA, complim amb totes les garanties legals establertes per a protegir la privacitat de les vostres dades personals.

En qualsevol moment podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com, si escau, el dret de portabilitat i de limitació del tractament, recollits al RGPD (UE) 216/679, dirigint-vos a: carrer de Sant Honorat, 7, principal 1a 08002 de Barcelona o mitjançant correu electrònic a dades@plataforma-llengua.cat.

En qualsevol cas, podreu dirigir-vos a l'autoritat de protecció de dades (www.agpd.es) per iniciar els tràmits oportuns en defensa dels vostres drets.

CARTA

Al Cap d’aquest Govern,

Us adrecem aquesta carta per tal de demanar solucions a un problema que fa massa temps que dura. Es tracta de les reiterades discriminacions que es produeixen a les administracions per part de servidors públics a ciutadans que s’hi dirigeixen en català. A la Plataforma per la Llengua han recollit, des de l’any 2007, més de 150 casos de discriminacions lingüístiques a les administracions públiques que han catalogat com a greus, pel fet que el ciutadà s’ha quedat sense la possibilitat de fer el tràmit o la gestió o perquè ha estat vexat o agredit. Aquestes agressions només són la part més coneguda d’un problema molt més gran, ja que moltes discriminacions no es denuncien o no s’arriben a produir perquè els parlants renuncien als seus drets lingüístics per evitar patir situacions d’aquesta mena.

Sabem quins factors causen aquestes deficiències en l’atenció: l’Estat només s’identifica amb una llengua, fet que genera un descuit generalitzat en prestar els serveis en català; els treballadors públics estatals no han de conèixer cap altra llengua que l’espanyol per atendre la ciutadania; a més, una part important del funcionariat manté postures nacionalistes que no han trencat amb el monolingüisme franquista i és conscient que les discriminacions lingüístiques gaudeixen d’impunitat. Ja n’hi ha prou!

No garantir l’atenció en una llengua oficial és una infracció de l’article 54.11 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, que indica que els servidors públics «Han de garantir l’atenció al ciutadà en la llengua que sol·liciti sempre que sigui oficial en el territori». A més, el fet de mantenir determinades comunitats lingüístiques sotmeses a aquesta pràctica habitual que no pateixen altres comunitats és un obstacle a la cohesió social que la nostra societat no es pot permetre.

És per això que demanem mesures urgents per a evitar que aquestes discriminacions es continuïn produint. Cada Govern rebrà les mesures que li sol·licitem, però és important destacar que sense l’acció de tots els poders públics no podrem posar fi a aquesta discriminació. És per això que demanem:

 • Igualtat de drets: modificació de la Constitució espanyola per fer que el català també sigui llengua oficial de l’Estat i s’equiparin els drets dels parlants de les diferents llengües de l’Estat.
 • El servidor públic ha de dominar la llengua o llengües oficials: reforma del mecanisme de selecció dels servidors públics per garantir que tot aquell qui treballi en territoris on el català és llengua autòctona pugui atendre en català els ciutadans.
 • Fi de la impunitat: convé assegurar el compliment dels protocols de respecte del dret d’opció lingüística i sancionar els servidors públics que el vulnerin.
 • Informació visible als equipaments públics: campanyes informatives dels drets lingüístics, amb cartells i informació visible, especialment en els llocs on es registren discriminacions: comissaries, jutjats i centres de salut.
 • Prou odi: reforma del Codi Penal que inclogui com a agreujants dels delictes el fet d’haver-los comès amb motivació d’odi als parlants de les diferents llengües d’Espanya o d’oposició al seu dret de parlar-les en públic. Convé investigar les actituds d’odi que pateixen molts ciutadans d’aquest Estat per parlar la seva llengua.
 • Atenció escrita: que tots els serveis de l’Administració pública per als ciutadans dels territoris de parla catalana s’ofereixin en català, ja sigui per la via electrònica o presencial i independentment que l’òrgan administratiu tingui seu o no al territori.
 • Lleis autonòmiques contra la discriminació: que estableixin un règim d’infraccions i sancions administratives a la discriminació lingüística.
 • Assistència jurídica a les víctimes, completa i gratuïta.
 • A la Franja, a més: en la línia de les darreres recomanacions del Consell de Ministres del Consell d’Europa, convé que el català sigui oficial a les comarques catalanoparlants de l’Aragó. Cal estendre la protecció dels drets lingüístics de manera efectiva als parlants de català de la Franja.

Per tot això, m’he adherit a la campanya de la Plataforma per la Llengua «Ja n’hi ha prou!», que reclama posar fi a les discriminacions lingüístiques.

Desitjant que els meus comentaris us ajudin a considerar d’adoptar mesures urgents per acabar amb aquesta xacra, aprofito per saludar-vos cordialment.

X

GRÀCIES!

Amb tu, ja som 21380 persones
que hem signat per aturar les discriminacions lingüístiques.

Comparteix-ho a les xarxes socials i
ajuda'ns a tenir prou força per aconseguir
l'aplicació del pla de xoc.

Pla de xoc per aturar la discriminació lingüística

Llegeix les mesures concretes que reclamem als governs dels territoris de parla catalana:

Govern de l'Estat

 • Igualtat de drets: modificació de la Constitució espanyola per fer que el català també sigui llengua oficial de l’Estat i s’equiparin els drets dels parlants de les diferents llengües de l’Estat. L’Estat ha de sol·licitar també l’oficialitat del català a les institucions de la Unió Europea per evitar les discriminacions legals que pateixen empreses i ciutadans per la manca de reconeixement a nivell europeu.
 • El servidor públic ha de dominar la llengua o llengües oficials: reforma del mecanisme de selecció dels servidors públics per garantir que tot aquell qui treballi en territoris on el català és llengua autòctona pugui atendre en català els ciutadans.
 • Informació visible als equipaments públics: campanyes informatives dels drets lingüístics, amb cartells i informació visible, especialment en els llocs on es registren discriminacions: comissaries, jutjats i registres.
 • Atenció escrita: que tots els serveis de l’Administració pública per als ciutadans dels territoris de parla catalana s’ofereixin en català, ja sigui per la via electrònica o presencial i independentment que l’òrgan administratiu tingui seu o no al territori.
 • Fi de la impunitat: convé assegurar el compliment dels protocols de respecte del dret d’opció lingüística i sancionar els servidors públics que el vulnerin.
 • Prou odi: reforma del Codi Penal que inclogui com a agreujants dels delictes el fet d’haver-los comès amb motivació d’odi als parlants de les diferents llengües d’Espanya o d’oposició al seu dret de parlar-les en públic. Convé investigar les actituds d’odi que pateixen molts ciutadans d’aquest Estat per parlar la seva llengua.
 • A la Franja, a més: en la línia de les darreres recomanacions del Consell de Ministres del Consell d’Europa, convé que el català sigui oficial a les comarques catalanoparlants de l’Aragó. Cal estendre la protecció dels drets lingüístics de manera efectiva als parlants de català de la Franja.

Govern de la Generalitat de Catalunya

 • Nova llei contra la discriminació: que el Govern porti al Parlament un projecte de llei contra la discriminació lingüística.
 • Règim d’infraccions i sancions administratives a la discriminació lingüística, tant en l’àmbit públic com en el privat.
 • Campanyes informatives dels drets lingüístics, amb cartells i informació visible, especialment en l’àmbit de la salut.
 • Assistència jurídica a les víctimes de discriminació lingüística, completa i gratuïta.
 • Investigació de la catalanofòbia: que el Departament d’Interior aprovi un pla d’investigació, prevenció i abordatge de la catalanofòbia.

Govern de la Generalitat Valenciana

 • Nova llei contra la discriminació: que el Govern porte a les Corts Valencianes un projecte de llei contra la discriminació lingüística.
 • Règim d’infraccions i sancions administratives a la discriminació lingüística, tant en l’àmbit públic com en el privat.
 • Campanyes informatives dels drets lingüístics, amb cartells i informació visible, especialment en l’àmbit de la salut.
 • El servidor públic ha de dominar les llengües oficials: capacitació lingüística en valencià dels servidors públics que treballen en l’Administració valenciana i en la local en els municipis de la zona valencianoparlant.
 • Fi de la impunitat: convé assegurar el compliment dels protocols de respecte del dret d’opció lingüística i sancionar els servidors públics que el vulneren per acabar amb la impunitat que han tingut els qui discriminen.
 • Assistència jurídica a les víctimes de discriminació lingüística, completa i gratuïta.

Govern de les Illes Balears

 • Nova llei contra la discriminació: que el Govern porti al Parlament un projecte de llei contra la discriminació lingüística.
 • Règim d’infraccions i sancions administratives a la discriminació lingüística, tant en l’àmbit públic com en el privat.
 • Campanyes informatives dels drets lingüístics, amb cartells i informació visible, especialment en l’àmbit de la salut.
 • El servidor públic ha de dominar les llengües oficials: convé derogar les excepcions al requisit lingüístic en l’àmbit de la salut.
 • Fi de la impunitat: convé assegurar el compliment dels protocols de respecte del dret d’opció lingüística i sancionar els servidors públics que el vulneren per acabar amb la impunitat que han tingut els qui discriminen.
 • Assistència jurídica a les víctimes de discriminació lingüística, completa i gratuïta.
 • Fi del monolingüisme a la justícia: creació d’una unitat del Govern balear de relacions amb l’Administració de justícia que informi dels drets lingüístics i afavoresqui l’ús del català en aquestes administracions.

Govern de l’Aragó

 • El català, oficial: que dugui a les Corts de l’Aragó un projecte de reforma de l’Estatut que faci oficial el català i equipari els drets dels parlants de català a la Franja als dels parlants de castellà, tal com ha recomanat el Consell de Ministres del Consell d’Europa en les recomanacions de compliment de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries.
 • El servidor públic ha de dominar les llengües del territori: convé regular que els servidors públics autonòmics i locals que hagin de treballar a la Franja dominin el català per garantir els drets dels parlants recollits a la Llei 3/2013, de 9 de maig, d’ús, protecció i promoció de les llengües o modalitats lingüístiques pròpies de l’Aragó.
 • Campanyes informatives dels drets lingüístics, amb cartells i informació visible.
 • Fi de la impunitat: convé assegurar el compliment dels protocols de respecte del dret d’opció lingüística (i, si convé, fer-ne de nous) i sancionar els servidors públics que el vulneren per acabar amb la impunitat que han tingut els qui discriminen.
 • Assistència jurídica a les víctimes de discriminació lingüística, completa i gratuïta.

La realitat de les discriminacions lingüístiques

Any rere any, la Plataforma per la Llengua tramita milers de denúncies per discriminacions lingüístiques pel fet de parlar en català.

Podeu veure tots els exemples a

l'Informe de
discriminacions 2018

i al mapa interactiu

Has patit alguna discriminació lingüística?

Explica’ns el teu cas a través d’aquest formulari

La Plataforma per la Llengua el recollirà i el tractarà de manera anònima. L’entitat oferirà a les persones afectades
un servei d’assessorament i d’atenció que els ajudarà a conèixer i defensar els seus drets.